ÜYELİK
 
   

 

 
Tüzük
 
FİLİSTİN DOSTLUK DERNEĞİ
MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı 'Filistin Dostluk Derneği' olup kısa adı 'Filistinli Topluluğu' dur. Derneğin merkezi İSTANBUL dur. Dernek yurtiçi ve yurtdışında uygun gördüğü yerlerde Genel Kurul Kararı ile şubeler açabilir, şube bulunmayan yerlerde temsilciler atayabilir.
MADDE 2: DERNEĞİN AMACI
1)   Din, dil, ırk ve görüş farklılığı ayırt etmeksizin Filistin ve Türk insan haklarını gözeten, insani bir sivil toplum kuruluşudur
2)   Filistin-Türk halkı ve sivil toplum kurluluşları arasındaki bağları güçlendirmek ve iki halk arasındaki kültürel ve sosyal zengin mirası muhafaza etmesi, sevinçler ve acıları paylaşmayı gerçekleştirmektedir.
3)   Dernek üyeleri arasındaki tanışıklığın geliştirilmesi, dernek üyeleri veya derneğe üye olmayan insanlarla ve diğer derneklerle ilişkileri ve bağları güçlendirmek, her türlü sosyal, ilmi, kültürel, ekonomik ve yardım  faaliyetlerinde bulunmaktadır.
4)   Derneğin çalışma alanlarından olan sosyal çalışmalar yaparak; yurtiçi ve yurtdışı eğitim, öğretim, bilim, kültür ve sanat
5)   Gençlerimize dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak, düşünce, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek, Yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak, Gönüllü yardımı seven kişiler kazanmak ve yetiştirmek, gönüllü yard‎m ilkelerinin ülkemizin ve dünya gençleri arasında yayılmasını sağlamaktadır.
6)   Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirebilmesi için derneğimize bağlı kadın kolları kurulması ve her iki toplumun kadınları arasındaki tanışıklığın arttırılması ve ortak eğitim, sağlık ve kültürel alışverişin yapılmsı için imkan tanımak ve desteklemektedir.
7)   Özellikle kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden işsizlik, fakirlik, hastalık gibi zor durumda olan kişi ve toplulukların refahlarının artırılmasına yönelik özel proğramlar hazırlamak ve yürütmektedir.
8)   Gerek doğal gerekse beşeri olayların yol açtığı felaketlerden etkilenen yurtiçi ve yurtdışı çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik, özel rehabilitasyon programları düzenlemek ve psiko-sosyal destek vermektedir. Doğal ve beşeri felaketlerden zarar görmüş veya ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış bölgelerde yaşayan insanların, yaşam koşullarının iyiyleştirilmesine yönelik kalkınma ve geliştirme projeleri hazırlaması ve uygulamaktadır, özel veya kamu kurumlarıyla birlikte projeleri hazırlaması ve uygulamaktadır.
9)   Derneğin çalışma alanlarından olan eğitim alanında: talebelere burs vermesi, eğitim ve araştırma yardım etmesi. Sağlık alanında muhtaç insanlara hastane, muayene, ilaç ve ameliyat masrafları‎nda yard‎ımcı‎ olmaktadır.
MADDE 3:DERNEĞİN FAALİYETLERİ, DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMALARIN KONU VE BİÇİMLERİ
Dernek tüzüğünde açıklanan amaçları doğrultusunda:
1)   Türkiye’de veya yurtdışında yaşayan başta Filistinli ve diğer muhtaç ailelere ve kişilere ayni ve nakdi ekonomik yardım sağlamak, gıda, elbise, kira, yakıt, vefat eden üyelerimizin ailelerine ve uygun görülen kişilere yardımda bulunmak, üyelerden toplanan aidatlarla birlikte, mevzuata uygun olarak üyelerden veya harici kişilerden yardım, bağış toplamak, yardım toplamak amacıyla; kermes, sergi, müsamereler düzenlemek, sağlanan yardım ve bağışları dernek amacı doğrultusunda dağıtmak, Dernekler Kanununa uygun olarak sandıklar kurmak, sosyal ve iktisadi tesisler kurmak, yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişi ve kurumlardan ayni ve nakdi bağış kabul etmek, bağışta bulunmak.
2)   Üyelerin ve yardıma muhtaç konumdaki insanların, yurtiçi ve yurtdışı hastane, ilaç, tedavi ve ameliyat giderlerini karşılamak, imkanlar ölçüsünde bu amacı sağlayacak poliklinik, hastane ve sağlık kuruluşları kurmak.
3)   Okul öncesi, ilk öğretim, lise, yükseköğretim ve lisansüstü, doktora talebeleri ve daha üst seviyedeki kariyer eğitimi çalışmaları yapan kişilere burs, eğitim ve araştırma yardımı yapmak, bu tarz yardımların yapılması için başta üyelerden, yurtiçi ve yurtdışı kişi, özel kuruluş ve kamu kuruluşlarından yardım ve bağış kabul etmek, dernek adına toplanan yardım, burs ve bağışları dağıtmak, eğitim ve öğretimi kişilerin ve toplumun gelişiminin temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek veya bizzat gerçekleştirmek. Üniversite, yüksekokul, lise, öğretim okulları, yuva, kurslar, yurtlar, pansiyonlar, çocuk ve kadın kulüpleri ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar oluşturmak, spor salonları açmak ve sportif aktifteler gerçekleştirmek, kuruluşunu tamamlamış eğitim-öğretim, sağlık kurumları ve benzeri sosyal kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu türden kurum ve kuruluşlarla yurtdışı ve yurtiçinde öğretmen ve öğrenci değişiminde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek, eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyonlar yapmak.
4)   Her türlü ilmi, fikri, dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak, kütüphaneler, sergiler, kurslar açmak, kermesler düzenlemek, amacı gerçekleştirmek için konferans, seminer, sempozyum, panel gibi bilimsel faaliyetlerde bulunmak, dersler, müsamereler, paneller, açık oturumlar ve benzeri eğitici, öğretici ve tanıtıcı toplantılar düzenlemek, bu etkinliklerde sunulan tebliğ ve yapılan konuşmaların yazılı, görsel ve işitsel dökümanlarını neşretmek.
5)   Üyelerimiz ve derneğin amacına gönül verenlerin aralarındaki tanışma, sevgi ve muhabbet ilişkilerini sağlamak, güçlendirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası resmi ve dini bayramlar tertibi, Türkiye’deki ve dünyadaki özel günlerin kutlanması, nişan, nikah ve sünnet merasimleri tertiplemek, düğün, doğum günleri ve cenaze organizasyonları tertiplemek.
6)   Kültür ve sanat faaliyetleri ve sportif yarışmalar, turnuvalar, ses ve sahne gösterileri, özel günler, geceler ve yemekli toplantılar, şölenler, kır gezileri, yarışmalar, yurtiçi ve yurtdışı geziler, kermesler, sergiler ve gösteriler düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri her çeşit sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
7)   Sivil toplum örgütleri olarak özel ve kamu alanında, ulusal ve uluslararası boyutlarda, amaca uygun ve yasalara aykırı olmayan her türlü çalışmayı yapmak, faaliyetler organize etmek, yapılan faaliyetlere iştirak etmek, desteklemek ve yaymak, uluslararası konferanslara ve çalışmalara katılmak ve Uluslararası Birliklere üye olmak.
8)   Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, tahsisler almak, üst hakkı kurmak, kiraya vermek, satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaat yapmak, amaçlarını gerçekleştirmek için dernekler kanununa uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden ve kurumlardan ayni ve nakdi bağış kabul etmek, bağışta bulunmak, yardım toplamak.
9)   Her türlü süreli-süresiz basın yayın organını kurmak, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler, radyo ve TV istasyonları için programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak, alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak.
10)   Amaç ve mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.
11)   Dernek görev alanlarına giren kanularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek.
MADDE 4:ÜYE ÇEŞİTLERİ
A) Kurucu üyeler dernek tüzüğünün ekinde belirtilen derneğin kurulunda bulunmuş kişilerdir.
B) Genel kurul üyeliği :
1)   18 yaşını bitirmiş olan ve  dernekler Kanunu'nun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin tüzüğünü amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş gerçek ve tüzel kişiler derneğe üyelik müracatı yapabilir
2)   Derneğin iki üyesinin yazılı önerisi ile birlikte aday üyelik formu'nu doldurup imzalar ve ekleri ile birlikte dernek yönetim kurulu başkanlığına sunar.
3)   Dernek yönetim kurulu başkanlığınca üyelik formunun alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin ilk Genel Kurula kadar geçici kabulüne ya da ret edildiğine ilişkin cevabı verilir, bu süre içinde cevap verilmemesi ret hükmündedir, üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ister, adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ''Dernek üye Defteri''ne kimliği işlenir, üyelik isteğinin reddine ilişkin dernek yönetim kurulu kararı kesindir, hiçbir yere itiraz edilemez
C) Fahri Üyelik :
1)   Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan yurtiçinde ve dışındaki kişilere  yönetim kurulu’nun kararı ile fahrî üyelik ünvanı verilebilir.
2)   Fahrî üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder.
3)   Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur, fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.
D) Üyelerin Hakları:
Her üye Derneğin faaliyetlerine ve genel kurul toplantılarına katılmak, genel kurul kararlarında ve organ seçimlerinde oyunu kullanmak ve derneğin çeşitli organlarına seçilmek hakkına sahiptir.
MADDE 5: ÜYELİK AİDATI
Üyelerin ödeyeceği giriş aidatı ve yıllık aidatı tutarları genel kurul tarafından belirlenir.
MADDE 6: ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyelik ölüm ile sona erer, her üye önceden dernek merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla dernek üyeliğinden ayrılabilir, İstifa eden üye birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir, aidat yükümlülüğünü yerine getirerek ayrılan üyenin üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.
MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Üyelikten çıkarma aşağıda gösterilen nedenlerle dernek yönetim kurulu kararı ile ya dare’sen genel kurulca yapılabilir, yönetim kurulunun çıkarma kararı geçici olup genel kurul kararı ile kesinleşir.
1)   Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanan, dernek içi barışı ihlal eden, dernek amacını saptıran veya yozlaştıran, yönetim kurulunun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.
2)   Yazı‎lı‎ ihbara rağmen mazeretsiz üç aidat borcunu ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyeliğinden çıkarılır.
3)   Üyenin itirazı halinde üyeliği askıya alınır ve genel kurulda nihai karar alınır.
4)   Üst üste iki olağan genel kurul toplantısına mazeretsiz katılmayan üye üyeliğinden çıkarılır.
5)   Dernek organlarınca verilen kararlara uymayan üye üyeliğinden çıkarılır.
MADDE 8: DERNEĞİN ORGANLARI
1)   Genel Kurul

2)

  Yönetim Kurulu
3)  
  1. Denetim Kurulu
MADDE 9: GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI VE GÖREVLERİ
Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir, genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul:
1)   Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan.
2)   Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
3)   Olağan genel kurul 2 yılda bir Ekim ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
4)   Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az ve altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü:
Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyeleri tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir, üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile katipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurulda yönetim kurulu gizli oyla bunun haricindeki kararlar ise aksine karar alınmamışsa, açık oylama ile oylanır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Şu kadar tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurul'un Görev ve Yetkiler Şunlardır:
1)   Dernek organlarının seçilmesi,
2)   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3)   Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4)   Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek hususunda yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
5)   Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, ulusal veya uluslararası diğer sivil toplum kuruluşu birliklerine katılması veya ayrılmasına karar vermek veya bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek,
6)   Derneğin feshedilmesi,
7)   Şube açılmasına ve kapatılmasına karar verilmesi,
8)   Re’sen veya yönetim kurulu tarafından geçici kabulü veya çıkarılması yapılan üyeler hakkında olumlu veya olumsuz kesin kararın verilmesi,
9)   Başka bir derneğin kurucusu ya da üyesi olmaya karar verilmesi,
10)   Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
11)   Gündem hazırlaması,
12)   Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması,
MADDE 10: YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI VE GÖREVLERİ
Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oylama ile seçilir ve toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip ve üyeler belirlenir.

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir ve üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır, kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu Yetkileri
1)   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2)   Derneğe yapılan üyelik müracaatları hakkında kesin  karar vermek,
3)   Genel kurulu kararına istinaden dernek şubelerinin açılması ve kapatılması işlemini yürütmek ve bu konuda şube kurucularına yetki vermek,
4)   Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak,
5)   Dernek üyeliğine geçici kabul ve geçici çıkarma işlemlerini yapmak, kesin kabul ve çıkarma için genel kurula sunmak, danışma kurulu üyelerini belirlemek ya da çıkarmak,
6)   Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, üst hakkı‎ kurmak ve yasaların verdiği yetkileri kullankmak.
MADDE 11:DENETLEME KURULU SAYISI VE GÖREVLERİ
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
MADDE 12:DERNEĞİN İÇ DENETİM USULLERİ
Dernekte iç denetim esastır. Dernek denetimi, Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu tarafından yapılır, Gerekli durumlarda genel kurul kararı ile bağımsız denetim kurum ve kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Denetleme kurulu üyelerinin ya da genel kurul kararı ile denetim yapmasına karar verilen bağımsız kurum veya kuruluşların talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkililerince verilmesi ve gösterilmesi mecburidir.
MADDE 13: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 14:GÜNDEM
Gündem, yönetim kurulunca hazırlanır. Merkez denetleme kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir. Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.
MADDE 15: DERNEĞİN GELİRLERİ ŞUNLARDIR:
1)   Giriş aidatları.
2)   Üye aidatları,
3)   Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen kermes, konser gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4)   Derneğin menkul veya gayrimenkul ve her türlü mal varlığı ile haklarının işletilmesinden ve ortaklıklardan elde edilen gelirler,
5)   Yasalar çerçevesinde yapılacak yardım ve bağışlar,
6)   Ulusal ve uluslararası diğer şahıs, kurum ve organizasyonlardan sağlanacak yardım ve bağışlar,
7)   Diğer gelirler.
MADDE 16: DEFTERLER
Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar şunlardır:
1)   Üye Kayıt Defteri: Bu deftere derneğe giren  üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri, aidat taahütleri yazılır.
2)   Karar Defteri: Yönetim kurulun Kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı kurul üyelerinin imzalarıyla tasdik olunur.
3)   Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrağın asılları ve gönderilen evrağın kopyaları dosyalarında saklanır.
4)   Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5)   Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri.
6)   Demirbaş Defteri ve Kanunen Tutulması‎ gerekli defterler.
Yönetim Kurulunun takdiriyle, yukarıda sayılanlar dışında, noter tasdikli olması şart olmayan yardımcı defterlerin tutulması mümkündür. Bütün defterler yönetim kurulunun denetimi altında yönetim kurulunca tutulur. Gelir ve giderlere ait makbuzlar ve sarf evrağı yönetim kurulunca saklanır.
MADDE 17: DERNEK ŞUBELERİ
Yönetim kurulu kararıyla gerekli görülen yerlerde yurtiçi veya yurtdışı şubeler açabilir. Yönetim kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazı ile başvurulur.
MADDE 18:ŞUBENİN AMACI
Şubenin amacı, Filistin Dostluk Derneği tüzüğünde belirtilen amaçtır.
MADDE 19: ŞUBE ORGANLARI
1)   Şube genel kurulu,
2)   Şube Yönetim kurulu,
3)   Şube Denetleme kurulundan meydana gelir.
MADDE 20: ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
A)   Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerden müteşekkildir. Şube genel kurulu dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Şube genel kurulunun merkez genel kurulundan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler: Geçen çalışma dönemi şube yönetim kurulu çalışma raporu, şube denetçilerin denetim raporu ile şube bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve şube yönetim kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi şube yönetim kurulu çalışma programını, şube bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube yönetim ve denetim kurulları asıl ve yedek üyelerini seçmek.
B)   Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunca seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip seçer. Şube Yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Çalışma usul ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında derneğin tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. Şubeyi Başkan veya seçeceği bir üye temsil eder. Genel merkez genel kurul toplantılarında şube başkanı veya seçilen bu üye ile temsil edilir. Yönetim kurulu temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz. Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez yönetim kurulundan yetki alınması mecburidir. Bütçe tasarıları, Merkez genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel merkez yönetim Kuruluna gönderilir ve merkez yöetim kurulunca tasvip veya tâdil edilen hâli ile genel kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrağı dernek genel merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını yedi gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar. Her ay dernek genel merkezine talep, teklif, mali ve idari çalışma raporunu üç ayda bir, kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube personelini tayin eder ve gereğinde grevden alır.
3)   Şube Denetim Kurulu:Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur, Denetim Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden derneğin tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.
MADDE 21: ŞUBELERİN GENEL MERKEZ KURULUNDA TEMSİL ORANI
Dernek şubeleri, genel merkez kurulunda şube başkanı veya seçeceği bir üye ile temsil edilir.
MADDE 22: ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ
Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel merkez yönetim kurulu, Şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir. Genel merkez yönetim kurulu kararı ile şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.
MADDE 23:ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Dernek ana tüzüğü, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, Üçte iki çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az on gün önceden ilan edilir.
MADDE 24: DERNEĞİN FESİH VE TASFİYESİ
Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan genel kurula, Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte iki’nin hazır bulunacağı genel kurulda toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile fesih ve tasfiye edilebilir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. Fesih ve tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır ve malvarlığı yönetim kurulunun belirlediği benzer ya da farklı amaçlı bir başka teşekküle veya vakfa devredilir.
MADDE 25:HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Dernek ana tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır.
MADDE 26:YÜRÜRLÜK
Kuruluş tarihinde kabul edilen ana tüzük hükümleri ................. tarihinde yürürlüğe girmiştir.
MADDE 27:YÜRÜTME
Bu ana tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 28:
Bu tüzük 28 (Yirmisekiz) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.
EK MADDE:YÖNETİM KURULU

Genel kurulda dernek organları oluşturulduktan sonra, derneği temsil edecek dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

1)  
Mahmud SUGHAYER Başkan
2)  
Onur ÇAĞDAŞ Başkan Yardımcısı
3)  
Zahi SWİDAN Muhasip
4)  
Muhammed ALZALAN Genel Sekreter
5)  
Raci NASSAR Üye
 
 
Kurumsal Faaliyetler Projeler Galeri İletişim
Pikare 2014
 
  Yardım ve Bağış
 
  İrtibat Bilgileri